Regulamin rezerwacji

Regulamin systemu rezerwacji
turnusów wypoczynkowych Nowy Jantar

System rezerwacji turnusów wypoczynkowych Nowy Jantar, działający pod adresem nowyjantar.pl, prowadzony jest przez KL ONE Sp. z o.o., z siedzibą i pod adresem: ul. Rybacka 12, 82-103 Jantar, NIP: 677-210-17-44, adres e-mail: kontakt@nowyjantar.pl.

Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży na odległość turnusów wypoczynkowych przez system rezerwacji turnusów wypoczynkowych Nowy Jantar.
 2. Zawieranie umów sprzedaży możliwe jest po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w systemie rezerwacji turnusów wypoczynkowych Nowy Jantar.
 3. Oferta systemu rezerwacji turnusów wypoczynkowych Nowy Jantar obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia spoza terytorium Polski realizowane są na podstawie indywidualnych ustaleń, w tym dotyczących sposobu płatności; w celu dokonania ustaleń należy skontaktować się z Nowy Jantar poprzez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt”.
 4. Ceny podawane na stronie nowyjantar.pl są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich; wiążą strony w chwili złożenia zamówienia.
 5. Nowy Jantar oferuje do sprzedaży turnusy wypoczynkowe w postaci:
  • turnusu 3-dniowego w cenie standardowej od 840 złotych do 1990 złotych od osoby za turnus
  • turnusu 7-dniowego w cenie standardowej 990 złotych do 2990 złotych od osoby za turnus w następujących wariantach:

  Oferta Hot Deal:
  Warunki płatności i anulacji:

  • Wymagane 100% przedpłaty na stronie lub wykonanie przelewu klasycznego
  • Brak możliwości anulacji
  • W cenie oferty uwzględniony jest podatek VAT

  Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata za cały pobyt z góry za pośrednictwem systemu płatności online bądź natychmiastowego przelewu klasycznego.
  W przypadku anulowania rezerwacji lub nie pojawienia się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata przepada.

  Dane do przelewu:
  Bank Spółdzielczy Brodnica
  Nr Rachunku PL33 9484 1206 2850 0852 3813 0001

  W tytule przelewu proszę wpisać termin pobytu wraz z dopiskiem-turnus zdrowotny wraz z datą Państwa pobytu.

  Oferta Standard:
  Warunki płatności i anulacji:

  • Wymagane 100% przedpłaty na stronie lub wykonanie przelewu klasycznego maksymalnie na 7 dni przed przyjazdem
  • Możliwość bez kosztowej anulacji na 7 dni przed przyjazdem, po tym terminie obiekt ma prawo pobrać w całości wpłaconą przedpłatę
  • W cenie oferty uwzględniony jest podatek VAT

  Do złożenia rezerwacji wymagana jest wpłata za cały pobyt najpóźniej na 7 dni przed przyjazdem za pośrednictwem systemu on-line bądź klasycznego przelewu na konto:

  Dane do przelewu:
  Bank Spółdzielczy Brodnica
  Nr Rachunku PL33 9484 1206 2850 0852 3813 0001

  W tytule przelewu proszę wpisać termin pobytu wraz z dopiskiem-turnus zdrowotny wraz z datą Państwa pobytu.

  W przypadku anulowania rezerwacji na 7 dni przed przyjazdem obiekt zwraca wpłaconą przedpłatę bądź przekłada rezerwację na inny termin. W przypadku anulowania rezerwacji na 7 dni lub krócej przed przyjazdem bądź nie pojawienie się w obiekcie w dniu przyjazdu wpłacona przedpłata przepada.

  Informacje ogólne:
  Przyjazd grupy na turnus zdrowotny planowany jest w godzinach : 18.00-19.00. W przypadku wcześniejszych przyjazdów prosimy o kontakt z obiektem. Recepcja czynna jest do godziny 20.00.
  Godzina wyjazdu grupy uzależniona jest od wykupionego turnusu, najczęściej w godzinach 13.00-14.00. Możliwe jest przedłużenie pobytu za dodatkową opłatą.

Warunki korzystania z systemu rezerwacji turnusów wypoczynkowych
§ 2.

 1. Korzystanie z Nowy Jantar w sposób optymalny możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych:
  • dostęp do sieci Internet;
  • przeglądarka Internet Explorer w wersji z czerwca 2017 lub nowszej;
  • Firefox w wersji z czerwca 2017 lub nowszej;
  • Chrome w wersji z czerwca 2017. lub nowszej;
  • Opera w wersji z czerwca 2017. lub nowszej;
  • Safari w wersji z czerwca 2017. lub nowszej;
  • obsługa HTML5, CSS3 oraz JavaScript;
  • rozdzielczość monitora 1024×768.
 2. Kupujący zobowiązany jest do korzystania z Nowy Jantar w sposób nie zakłócający osobom trzecim korzystania z serwisu, a nadto do niedostarczania treści o charakterze sprzecznym z obowiązującym prawem.

Zawieranie umów (regulamin sprzedaży)
§ 3.

 1. W celu zawarcia umowy sprzedaży należy zarejestrować się w systemie rezerwacji turnusów wypoczynkowych na stronie www.nowyjantar.pl, zalogować się, a następnie dokonać wyboru turnusów dostępnych w sprzedaży i złożyć zamówienie, wykonując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty lub informacje.
 2. Złożenie zamówienia wymaga akceptacji niniejszego regulaminu.
 3. Złożenie zamówienia następuje poprzez kliknięcie ikony z napisem „Rezerwuję i płacę”. Do tego momentu kupujący ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych turnusów.
 4. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlone zostanie podsumowanie złożonej rezerwacji.
 5. Wysłanie przez kupującego rezerwacji stanowi oświadczenie woli zawarcia z Nowy Jantar umowy sprzedaży, zgodnie z treścią regulaminu.
 6. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia kupującego do systemu informatycznego Nowy Jantar, pod warunkiem zgodności zamówienia z regulaminem.
 7. Po zawarciu umowy kupujący otrzymuje pocztą elektroniczną potwierdzenie na adres e-mail, wskazany przy rejestracji.

Płatności i realizacja rezerwacji, zwroty
§ 4.

 1. Płatności za dokonanie rezerwacji kupujący może dokonać według swojego wyboru:
  • gotówką przy meldunku w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym “Wiking”,
  • w formie przedpłaty przelewem na rachunek bankowy Bank Spółdzielczy Brodnica, nr rachunku PL33 9484 1206 2850 0852 3813 0001, przy czym brak wpływu należności na rachunek w terminie 7 dni od złożenia zamówienia skutkuje anulowaniem zamówienia;
  • Rozliczenia transakcji kartą kredytową i przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Dotpay.pl. Ze szczegółowymi zasadami można zapoznać się na stronie internetowej dotpay.pl.
 2. Realizacja rezerwacji turnusu dokonywana jest w wybranym przez kupującego terminie w siedzibie Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego “Wiking” w Jantarze, przy ul. Rybackiej 12.
 3. Warunki rezerwacji i anulacji zawarte są w Par. 1 ust. 5 niniejszego regulaminu.
 4. Dowód zakupu za dokonaną rezerwację, po dokonaniu zapłaty wysyłany jest formie  e-faktury lub paragonu fiskalnego, na wskazany przez kupującego adres e-mail lub w formie drukowanej.

Reklamacje
§ 5.

 1. W przypadku niezgodności zakupionego turnusu wypoczynkowego ze złożoną rezerwacją kupujący ma prawo złożyć reklamację pisemnie wyłącznie podczas trwania turnusu, w recepcji ośrodka przy ul. Rybacka 12, 82-103 Jantar
 2. W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji Nowy Jantar na drodze porozumienia z kupującym ustali formę rekompensaty.
 3. Jeśli z powodów niezależnych od Nowego Jantaru nie możliwa będzie realizacja zakupionego turnusu wypoczynkowego, kupującemu zostaną zaoferowane do wyboru inne turnusy.

Prawo odstąpienia
§ 6.

 1. Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowu z zastrzeżeniem zapisów Par. 1 ust. 5 niniejszego regulaminu
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć pisemnie na adres pocztowy Nowy Jantar lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt@nowyjantar.pl
 3. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy można pobrać ze strony nowyjantar.pl/odstapienie.
 4. Nowy Jantar niezwłocznie po otrzymaniu odstąpienia od umowy – nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci kupującemu uiszczoną kwotę obejmującą cenę rezerwacji turnusu wypoczynkowego – z zastrzeżeniem, wynikającym z Par. 1, ust. 5 powyżej.

Dane osobowe
§ 7.

 1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niepodanie niektórych, oznaczonych w formularzach danych może uniemożliwić realizację zamówienia
 2. Dane osobowe kupującego, w szczególności imię, nazwisko, adres, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, nr rachunku bankowego przetwarzane są:
  • w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną i realizacji składanych przez kupującego zamówień;
  • w celu rozpatrywania składanych przez kupującego reklamacji oraz zwrotu zakupionych przedmiotów w przypadku realizacji przez kupującego prawa odstąpienia od umowy;
  • w razie wyrażenia oddzielnej zgody w celu przekazywania informacji o Nowy Jantar, ofercie i promocjach. Oddzielna zgoda może być cofnięta w każdym czasie;
  • w celach określonych w pkt. 3 poniżej.
 3. Dane osobowe osób korzystających z Nowy Jantar, a nie będących kupującymi przetwarzane są w celu:
  • dostosowania Nowy Jantar do potrzeb ww. osób oraz kupujących;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń;
  • wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną;
  • tworzenia statystyk oglądalności Nowy Jantar.
 4. Administratorem danych jest KL ONE Sp. z o.o., z siedzibą i pod adresem: ul. Rybacka 12, 82-103 Jantar, NIP: 677-210-17-44. Administrator danych informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych każdemu kupującemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 5. Administrator danych dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć dane kupujących lub innych osób, korzystającej z Nowy Jantar i ochronić je przed działaniami osób trzecich stosując niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i serwisu  w celu ochrony danych. Podjęte przez Administratora działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli kupujący  lub inna osoba fizyczna korzystająca z Nowy Jantar nie zachowa zasad bezpieczeństwa, w szczególności  nie  zachowując w poufności loginu i hasła do logowania w Nowy Jantar.
 6. Nowy Jantar nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta kupującego w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez kupującego przy posługiwaniu się loginem i hasłem do logowania.

Postanowienia końcowe
§ 8.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 08.05.2020 roku.
 2. Nowy Jantar zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z chwilą opublikowania zmienionego regulaminu na stronie www.nowyjantar.pl. Zarejestrowani kupujący zostaną poinformowani o każdej zmianie regulaminu pocztą elektroniczną na wskazane przez nich adresy e-mail.
 3. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 4. Nowy Jantar nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez kupującego oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez kupującego.
 5. Nowy Jantar nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji kupującego, wynikające z przekazania przez kupującego błędnych danych.
 6. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy kupującym, a KL ONE  Sp. z o.o., z siedzibą i pod adresem: ul. Rybacka 12, 82-103 Jantar, NIP: 677-210-17-44.
 7. Spory, powstałe w związku z zawarciem umowy sprzedaży, rozpoznawane będą przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Nowy Jantar.